Wioletta Zwara

Naczelnik Wydziału Wsparcia Obszaru Cyfryzacji Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC)

Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (metody numeryczne i programowanie), uczestniczka studiów doktoranckich Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Ukończyła podyplomowe studia administracji publicznej, zarządzania finansami i marketingu oraz analiz statystycznych i data mining. Administrator systemów i sieci teleinformatycznych w jednostkach statystyki publicznej. Prowadziła ankietowe badania społeczne oraz badania rynku pracy, opracowywała ich wyniki. Brała udział w tworzeniu aplikacji wspomagających przetwarzanie danych. Współpracowała z JST oraz współtworzyła pierwowzór wojewódzkich ośrodków badań regionalnych GUS wspierających administrację lokalną. Była przewodnicząca Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu kujawsko-pomorskiego. Aktualnie uczestniczka Kujawsko-Pomorskiego Forum Rozwoju Regionalnego. Pełni funkcję Sekretarza KRMC oraz Rady Architektury IT, zespołu zadaniowego przy KRMC. Monitoruje i opiniuje projekty informatyczne portfela KRMC, m.in. pod kątem zgodności z architekturą informacyjną państwa. Kierownik projektu mającego na celu zbudowanie systemu MonAliZa 2.0 – systemu monitorowania i zarzadzania projektami, programami i portfelami projektów administracji publicznej. Współtwórca założeń projektu mającego na celu budowę Platformy Usług Lokalnych – platformy udostępniającej jednostkom samorządu terytorialnego ustandaryzowanych, bezpiecznych e-usług niezbędnych do realizacji ich zadań.