Krzysztof Silicki

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w państwowym instytucie badawczym NASK od 1992 roku. Obecnie na sta­nowisku Zastępcy Dyrektora NASK – Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji. W latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialnego za obszar cyberbezpieczeństwa. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w inter­necie - CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą i organizatorem odbywającej się nieprzerwanie od 1996 roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów cyberbezpieczeństwa, takich jak ARAKIS, ARAKIS.GOV. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. W Ministerstwie Cyfryzacji kierował procesem tworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od 2019 do 2022 r. pełni funkcję Sekretarza Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach i inicjatywach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.